Forside
 Artikkeloversigt
 Forsvarssamarbejdet omkring TAB
 Presse regeringen
 Atter pres på regeringen
 Atomvåben på Grønland
 Blodtud til Danmark
 Brev til Fogh Rasmussen
 Brev fra Fogh Rasmussen.htm
 Carswell´s correspondance
 Carswells Petition
 Christoffersens RP
 Danmark for EU domstol
 DCC Info jan. 1968
 Dobbelt så meget plutonium
 En stædig vestjyde
 Et forventeligt svar
 EU Parlementet behandler sagen
 EU parlementet gransker Thulesagen
 EU støtter Thulesagen
 EU-Parlementer får Thulesagen
 Flovt at være dansk
 Fogh afviser EU-kritik
 Fogh´s brudte løfter
 Foreign Relations
 Foreningen
 Forsvarsaftalen
 Forvoksde klove på Moskusokser
 Grønlandske partiformænd kræver dansk handling
 Ingen grund til bekymring i Qaanaaq
 Kan presse regeringen
 KGB bag B-52 ulykken
 Kritik af rapport om Thulearbejderne
 Legal Opinion
 Oprydningen
 Opsummering af sagen
 Plutonium på Thule
 Preliminary Development History
 Regeringen atter presset
 Regeringen genåbner sagen
 Rester af B 52 fundet i 1977
 Risørapporten
 Risø Strålingsfare ved Thulebasen
 Risørapporten fulde ordlyd
 Risørapporten giver nye skyts
 Spring ud
 Stråleramte håber på EU-parlamentet
 Thulearbejderne aldrig undersøgt
 Thulebasen central for USA
 Thulesagen til Parlamentet
 Thuledokumenter  1
 Thuledokumenter  2
 Thuledokumenter  3
 Thuledokumenter  4
 Thuledokumenter  5
 Thuledokumenter  6
 Thuledokumenter  7
 Thuledokumenter  8
 Thuledokumenter  9

Thulesagen

FORSVARSAFTALEN

AFTALE MELLEM AMERIKAS FORENEDE STATERS REGERING OG KONGERIGET DANMARKS REGERING INKLUSIVE GRØNLANDS LANDSSTYRE OM ÆNDRING OG SUPPLERING AF OVERENSKOMST AF 27. APRIL 1951 I HENHOLD TIL DEN NORDATLANTISKE TRAKTAT MELLEM REGERINGERNE I KONGERIGET DANMARK OG AMERIKAS FORENEDE STATER OM FORSVARET AF GRØNLAND (FORSVARSAFTALEN) MED SENERE RELEVANTE TILIXGSAFTALER RELATERET HERTIL

KONGERIGET DANMARKS REGERING INKLUSIVE GRØNLANDS LANDSSTYRE OM ø NDRING OG SUPPLERING AF OVERENSKOMST AF 27. APRIL 1951 I HENHOLD TIL DEN NORDATLANTISKE TRAKTAT MELLEM REGERINGERNE I KONGERIGET DANMARK OG AMERIKAS FORENEDE STATER OM FORSVARET AF GRØNLAND (FORSVARSAFTALEN) MED SENERE RELEVANTE TILIXGSAFTALER RELATERET HERTIL

Parterne

- i betragtning af den udvikling, der er sket i Grønland siden Forsvarsaftalens indgåelse, herunder ændringen af Grønland status fra koloni til ligestillet del af Kongeriget Danmark under grundloven og indførelsen af et vidtgående Grønland hjemmestyre;

i betragtning af, at Kongeriget Danmarks regering  konsulterer og samvirker at med Grønland hjemmestyre i rigsanliggender, der er af særlig betydning for Grønland; i betragtning  af de amerikanske militære aktiviteter siden Forsvarsaftalens indgåelse, herunder indskivningen af forsvarsområder i Grønland ud fra ønsket om at lette og forbedre samarbejdet på lokalt plan mellem de amerikanske militære myndigheder og de danske og Grønlandske myndigheder;

i betragtning af den fælles målsætning om mellemfolkelig fred og fredelig sameksistens og respekten for Grønland vigtige bidrag hertil;

i anerkendelse af GRØNLANDs bidrag til de gensidige sikkerhedsinteresser og den deraf deltagelse i risici og ansvar og partnernes ønske om et  fortsat at samarbejde indenfor NATO om varetagelse af de nordatlantiske sikkerhed

KONSTATERER OG ENES OM FØLGENDE

Artikkel 1: Forsvarsområdet

1. TAB

er det eneste forsvarsområde i GRØNLAND. Bestemmes i Forsvarsaftalens artikkel II finder anvendelse ved nye forsvarsområder.

2. Kongeriget Danmarks flag, GRØNLANDs flag og de Forenede Staters Rag vajer over TAB

. For at styrke samarbejdet om varetagelsen af TAB

s beskyttelse og indre sikkerhed bistår danske og Grønlandske myndigheder, efter anmodning og.berører Grønland landsstyre. Udpegelsen af en sådan Repræsentant berører ikke den danske forbindelsesofficers forhold i relation til den kommanderende amerikanske officer.

b. Parterne konstaterer og erklærer, at de uden unødig forsinkelse konsulterer hinanden om ethvert spørgsmål , som en af parterne må rejse om forhold vedrørende den amerikanske militære tilstedeværelse i Grønland og omfattet af Forsvarsaftalen og af nærværende aftale. I det omfang sådanne spørgsmål  ikke kan afklares ved lokale konsultationer, konsulterer Parterne hinanden enten i det Permanente Udvalg eller gennem diplomatiske kanaler, alt efter head der er passende.


Artikel 4: Ikrafttræden og ændringer
Denne afrale træder i kraft på datoen for Parternes underskrift og skal forblive i kraft i overensstemmelse med varigheden af Forsvarsaftalen. Denne aftale kan til enhver tid ændres ved fælles aftale mellem Parterne. Udfærdiget i Igaliku, den sjette august 2004, i to eksemplarer På dansk og engelsk, begge tekster af lige gyldighed.

For Kongeriget Danmarks regering inklusive Grønland landsstyre

Per Stig Møller
For: Amerikas Forenede Staters regering

Colin L Powell

For GRØNLANDs landsstyre

Josef Motzfeldt

 

Fælles erklæring af Amerikas Forenede Staters regering
og
Kongeriget Danmarks regering
inklusive GRØNLANDs Landsstyre
om
Samarbejde om miljø i GRØNLAND

Samlet i ____den .____ har Colin L. Powell, udenrigsminister for Amerikas Forenede stater, Per Stig Møller, udenrigsminister for Damnark og Josef Motzfeldt, vicelandsstyreformand for GRØNLAND erklæret:

1, Amerikas Forenede Staters regering og Kongeriget Danmarks regering inklusive GRØNLANDs Landsstyre ("parterne") anerkender vigtigheden af at værne om og forbedre miljø et i GRØNLAND. I erkendelse af det arktiske miljø´s sårbarhed vi parteme samarbejde med henblik på

- forebyggelse og bekæmpelse af forurening, der er sundhedsskadelig for mennesker;
- forebyggelse og bekæmpelse af anden forurening af luft, vand, is og jord;
- beskyttelse af naturen med dens bestand al vilde dyr og planter samt deres levesteder;
-
beskyttelse af landskabet og af områder med historisk  og videnskabelig værdi.


2. Parterne vil ad passende kanaler i fællesskab behandle miljø spørgsmål. Parterne har endvidere til hensigt at etablere en underkomite om miljø under det Permanente udvalg etableret i overensstemmelse med det fælles Memorandum fra 1991 (Memorandum of Understanding)).

Denne underkomite vil mødes jævnligt for at identificere og behandle miljømæssige spørgsmål  og for at anbefale relevante foranstaltninger mod risici som følge af miljømæssig forurening, der berører Thule forsvarsområde og tilstødende områder. De fælles målsætninger er at beskytte miljø et og forebygge skadevirkninger fra enhver aktivitet på helbred og sikkerhed hos indbyggerne i GRØNLAND samt det militære og civile personel med tilknytning til Amerikas Forenede Staters væbnede styrker på GRØNLAND.


3. Parteme anerkender at Amerikas Forenede Slaters væbnede styrker i Thule forsvarsområde respekterer Grønlandske miljøstandarder. Denne respekt for Grønlandske miljøstandarder finder udtryk i standarderne "the Final Governing Standards" gældende for Thule forsvarsområde, som Amerikas Forenede Starer´s regering opdaterer regelmæssigt med henblik På  at afspejle de henholdsvis amerikanske og Grønlandske miljøstandarder, der giver bedst beskyttelse. Til brug for opdateringen af standarderne "the Final Governing Standards" udveksler parteme information og konsulterer i fornødent omfang vedrørende disse standarder.

4. Repræsentanter for Kongeriget Danmarks regering inklusive Grølands Landsstyre vil have adgang til Thule forsvarsområde, i overensstemmelse med den militære mission, sikkerhed og øvrige relevante sikkerhedsmæssige hensyn, at gøre sig bekendt med miljø forholdene der. Denne.adgang faciliteres gennem TAB´s øverstbefalende. I overensstemmelse med bestemmelser om sikkerhedsklassificering og gældende love og regulativer vil parterne samarbejde fuldt om udveksling af relevant og tilgængelig information, der berører miljømæssige spørgsmål.

5. På baggrund af de underliggende principper for det miljømæssige samarbejde i medfør af denne erklæring anerkender parterne, at miljømæssige overvejelser vil udgøre et naturligt element i konsultationer i forbindelse med enhver omlægning af forsvarsområdet.

 

Afgivet____i________

XXXXXXXX
.......................................

For Kongeriget Danmarks Regering inklusive GRØNLANDs Landsstyre

XXXXXXXX
.......................................

For Amerikas Forenede Staters regering 

XXXXXXXX
.......................................

For GRØNLANDs Landsstyre

FÆLLES ERKLÆRING

AF

AMRIKAS FORENEDE STATERS REGERING

OG

KONGERIGET DANMARKS REGERING

INKLUSIVE GRØNLANDS LANDSSTYRE

OM

ØKONOMISK OG TEKNISK SAMARBEJDE

Samlet i__________den_________ har Colin L. Powell, Udenrigsminister for Amrikas Forenede Stater, Per Stig Møller, Udenrigsminister for Danmark og Josef Motzfeldt, Vicelansstyreformand for GRØNLAND

erklæret:

Amerikas Forenede Staters regering og Kongeriger Danmarks regering inklusive GRØNLANDs Landsstyre ("parterne") tillægger de bestående tradirionelle bånd mellemm USA´s og GRØNLANDs folk stor betydning. Disse bånd er funderet i de vørdier om demokrati og frihed, som vi deler, vor fælles forpligtelser På   international fred og sikkerhed samt den kulturelle og geografiske samhørighed mellem de arktiske folk og områder.

- Amerikas Forenede Staters regering og Kongeriger Danmarks regering inklusive GRØNLANDs Landsstyre øsker at styrke et godt naboskab og venskab samt styrke nære og varige relationer.

- Med henblik herpå har parterne besluttet at styrke samarbejdet mellem Amerikas Forenede Stater og GRØNLAND

Paragraf 1

1. Med henblik På at opnø gensidige fordele for vore borgere etableres et bredt økonomisk og teknisk samarbejde mellem USA og GRØNLAND, der opfatter samarbejde om bl.a. forskning, teknologi- og energisamarbejde, miljø , uddannelse, udvikling, turisme, lufttrafikplanlægning og handel.

Paragraf 2

1. Med henblik På at fremme og koordinere det brede spektrum af aktiviteter inden for det udvidede økonomiske og tekniske samarbejde vil et fællesudvalg blive etableret for at samarbejde om alle emner af gensidige interesser inden for denne brede ramme.

2. fællesudvalget vil:

- udgøre et forum for formel og uformel udveksling af information og løbende koordination og konsultation om økonomiske og tekniske spørgsmål  af gensidig interesse,

- koordinere og monitorere eksisterende nationale programmer, projekter og andre aktiviteter med henblik På deres fulde implementering,

- indentificere og behandle forslag til og aftale, med forbehold for godkendelse af financering, nye eller udvidede fælles projekter og programmer, samt - undersøge andre spørgsmål , som opstår inden for denne ramme.

3. fælles projekter og programmer vil blive implementeret  gennem fælles bidrag. Financiel støtte forudses at være en form for bidrag, men også ekspert- og teknisk assistance, know how, henvisning til passende institutioner for lø ne- og investeringsgaranti, naturaliet m.v. vil kunne udgøre bidrag til fælles projekter afhængig af, hvad der skønnes mest hensigtsmæssigt. Bidrag sker under forbehold af, at det bevillingsmæssige grundlag er til stede i overensstemmelse med nationale love og procedurer.

Pagraf 3

Fællesudvalget, der består af Repræsentanter for Amerikas Forenede Staters regeringer og Repræsentaner for danske regering inklusive GRØNLANDs landsstyre, mødes mindst en gang årligt. Udvalget træder herudover sammen, når omstændighederne tilsiger, i ekspertkonfiguration alt efter emneområdet. Formandshvervet udø ves På skift mellem parterne for et ør ad gangen.

Paragraf 4

I bestrøbelserne På at fremme dette udvidede økonomiske og tekniske samarbejde vil Amerikas Forenede Staters regering og Kongeriget Danmarks regering inklusive GRØNLANDs Landsstyre gøre deres bedste for, at finde rettige fælles løsninger På ethvert spørgsmål , der måtte opstå inden for rammerne af denne ERKLÆRING.

 

1, Amerikas Forenede Staters regering og Kongeriget Danmarks regering inklusive GRØNLANDs Landsstyre ("parterne") anerkender vigtigheden af at værne om og forbedre miljø et i GRØNLAND. I erkendelse af det arktiske miljø´s sårbarhed vil parteme samarbejde med henblik på

- forebyggelse og bekæmpelse af forurening, der er sundhedsskadelig for mennesker;
- forebyggelse og bekæmpelse af anden forurening af luft, vand, is og jord;
- beskyttelse af naturen med dens bestand al vilde dyr og planter samt deres levesteder;
-
beskyttelse af landskabet og af områder med historisk  og videnskabelig vørdi.

2. Parterne vil ad passende kanaler i fællesskab behandle miljø spørgsmål. Parterne har endvidere til hensigt at etablere en underkomit om miljø under det Permanente udvalg etableret i overensstemmelse med det fælles Memorandum fra 1991 (Memorandum of Understanding)).

Denne underkomite vil mødes jævnligt for at identificere og behandle miljømæssige spørgsmål  og for at anbefale relevante foranstaltninger mod risici som fø lge af miljømæssig forurening, der berører Thule forsvarsområde og tilstødende områder. De fælles målsætninger er at beskytte miljøet og forebygge skadevirkninger fra enhver aktivitet På helbred og sikkerhed hos indbyggerne i GRØNLAND samt det militære og civile personel med tilknytning til Amerikas Forenede Staters væbnede styrker På GRØNLAND.

3. Parteme anerkender at Amerikas Forenede Slaters væbnede styrker i Thule forsvarsområde respekterer Grønlandske miljøstandarder. Denne respekt for Grønlandske miljøstandarder finder udtryk i standarderne "the Final Governing Standards" gældende for Thule forsvarsområde, som Amerikas Forenede Starers regering opdaterer regelmæssigt med henblik På   at afspejle de henholdsvis amerikanske og Grønlandske miljøstandarder, der giver bedst beskyttelse. Til brug for opdateringen af standarderne "the Final Governing Standards" udveksler parteme information og konsulterer i fornødent omfang vedrørende disse standarder., i overensstemmelse med den militære mission, sikkerhed og øvrige relevante sikkerhedsmæssige hensyn, at gøre sig bekendt med miljø forholdene der. Denne.adgang faciliteres gennem TABs øverstbefalende. I overensstemmelse med bestemmelser om sikkerhedsklassificering og gældende love og regulativer vil parterne samarbejde fuldt om udveksling af relevant og tilgø ngelig information, der berører miljø mæssige spørgsmål.

5. På baggrund af de underliggende principper for det miljømæssige samarbejde i medfør af denne erklæring anerkender parterne, at miljømæssige overvejelser vil udgøre et naturligt element i konsultationer i forbindelse med enhver omlægning af forsvarsområdet.

Afgivet____i________

XXXXXXXX
.......................................

For Kongeriget Danmarks Regering inklusive GRØNLANDs Landsstyre

XXXXXXXX
.......................................

For Amerikas Forenede Staters regering 

XXXXXXXX
.......................................

For GRØNLANDs Landsstyre

 

 

Retur til toppen

Ophavsretten tilhører forfatterne.
Artikler og informationer må ikke elektronisk kopieres eller
indekseres uden forfatternes tilladelse.
Materialet må ikke bruges og distribueres i kommercielt øjemed.

Materialet må ikke anvendes uden kildeangivelse